DANH SÁCH CÁN BỘ  
Lê Ngọc Anh
Trưởng phòng
Email: lengocanh@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Dương Thị Thu Huyền
Phó phòng
Email: duonghuyen@hmu.edu.vn
Điện thoại: 04 38523798
Lê Thanh Bình
Cán bộ kỹ thuật
Email: thanhbinh@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cán bộ kỹ thuật
Email: thanhxuan@hmu.edu.vn
Điện thoại: 04 38523798
Nguyễn Cao Trào
Cán bộ kỹ thuật
Email: nguyencaotrao@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Nguyễn Minh Sơn
Cán bộ kỹ thuật
Email: nmson@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Nguyễn Văn Mác
Cán bộ kỹ thuật
Email: nguyenvanmac@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Trần Xuân Bình
Cán bộ kỹ thuật
Email: binhtx89@gmail.com
Điện thoại:
Dương Quốc Huy
Cán bộ kỹ thuật
Email: duongquochuy@hmu.edu.vn
Điện thoại:
Phòng Công nghệ thông tin
Quản trị
Email: cntt@hmu.edu.vn
Điện thoại: +84 438523798
HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội